Regulamin

I

 1. Poprzez Apartament Nadmorski lub Apartament należy rozumieć Apartament Nadmorski przy ul. Słowiańskiej 33/2, 76-270 Ustka.
 2. Poprzez Wynajmującego należy rozumieć Ewę Piątak, prowadzącą działalność gospodarczą pod adresem: ul. Słowiańska 33/2, 76-270 Ustka, NIP: 562-166-28-46.
 3. Przez Najemcę należy rozumieć ustalone z Wynajmującym osoby przebywające w Apartamencie i korzystające z Apartamentu.
 4. Korzystania z Apartamentu wymaga podania imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania co najmniej jednego pełnoletnego Najemcy w celu zapewnienia możliwości prowadzenia korespondencji związanej z wynajmem lub dochodzeniem roszczeń.
 5. Najemcy przyjmują na siebie solidarną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w związku lub w trakcie wynajmu Apartamentu. Przyjmuje się, że nie zgłoszenie uwag co do stanu Apartamentu w przeciągu 3 godzin od rozpoczęcia wynajmu oznacza, że Apartament oraz jego wyposażenie zostało wydane w stanie nienaruszonym i zgodnym do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem.
 6. Apartament Nadmorski jest miejscem przeznaczonym dla wypoczynku osób z niego korzystających oraz innych mieszkańców sąsiadujących mieszkań i budynków. Najemca zobowiązany jest przestrzegania ciszy nocnej od godzinny 22:00do 7:00.
 7. Organizowanie imprez towarzyskich w Apartamencie lub na terenie przylegającym jest zabronione.
 8. Na terenie Apartamentu i przylegającego podwórka zakazane jest palenie papierosów lub innych wyrobów tytoniowych.
 9. Na terenie Apartamentu i przylegającego podwórka mogą przebywać wyłącznie Najemcy.
 10. W przypadku nie opuszczenia Apartamentu w określonym przez Wynajmującego terminie lub wynikającym z tygodniowego okresy wynajmu lub w związku z rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 200% dziennej łącznej kwoty za wynajem za każdy rozpoczęty dzień zajmowania Apartamentu.
 11. Wynajmujący uprawiony jest do rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Wynajmującego niniejszego regulaminu lub zasad współżycia społecznego.
 12. Wcześniejszy wyjazd Najemcy lub nie odebranie Apartamentu, z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane  świadczenie.
 13. W przypadku nie odebrania Apartamentu przez Najemcę do godziny 23:00 pierwszego dnia wynajmu, rezerwacja ulega anulowaniu, chyba że została uiszczona pełna kwota za wynajem za okres objęty rezerwacją.     

II

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO, informujemy. że:

 1. Administratorem danych jest Ewę Piątak, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: ul. Słowiańska 33/2, 76-270 Ustka, NIP: 562-166-28-46.
 2. Celem zbierania danych jest: wykonanie umowy krótkotrwałego zakwaterowania oraz, zabezpieczenie możliwości dochodzenia roszczeń.
 3. Podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit b (wykonanie umowy krótkotrwałego zakwaterowania) i f (dochodzenie roszczeń) RODO.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Szczegółowe zasady realizacji podanych określone zostały w RODO.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy krótkotrwałego zakwaterowania. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizacja umowy krótkotrwałego zakwaterowania.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą zostać przekazane podmiotom, które na podstawie przepisów prawa oraz stosownych umów przetwarzają dane osobowe.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe związane z umową krótkotrwałego zakwaterowania będą przechowywane przez okres wynikający z umowy oraz z przepisów dotyczących rachunkowości oraz dodatkowo prawa cywilnego w zakresie dotyczącym wykonywania umowy oraz dochodzenia roszczeń z niej wynikających.